Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział VIII – Sądownictwo dziennikarskie

§ 38.

Sądownictwo dziennikarskie jest dwuinstancyjne.

§ 39.

Naczelny Sąd Dziennikarski składa się z 15 sędziów, którzy wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz.

§ 40.

Naczelny Sąd Dziennikarski składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów oraz przedstawia coroczne uwagi i wnioski Zarządowi Głównemu.

§ 41.

Naczelny Sąd Dziennikarski:

  1. Jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje odwołania od orzeczeń i opinii terenowych Sądów Dziennikarskich.
  2. Podejmuje uchwały co do wykładni przepisów i dokumentów Stowarzyszenia.
  3. Na wniosek zainteresowanego opiniuje (w zakresie związanym z pracą dziennikarską) dla potrzeb postępowania przed Sądami Powszechnymi, w postępowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym lub pracowniczym.
  4. Orzeka, na wniosek przewodniczącego NSD, o nie przedawnieniu ścigania oraz o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego.
  5. Nadzoruje orzecznictwo Terenowych Sądów Dziennikarskich.

§ 42.

Terenowy Sąd Dziennikarski składa się z 5 do 11 sędziów wybieranych na Walnych Zebraniach Oddziałów. Sąd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarz.

§ 43.

Sąd Dziennikarski orzeka na podstawie Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego, stosując Statut i Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego, następujące kary:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • usunięcie ze Stowarzyszenia.

§ 44.

Sprawę do Sądu Dziennikarskiego może wnieść rzecznik dyscyplinarny i każdy zainteresowany. Sąd może polecić rzecznikowi wszczęcie postępowania.

§ 45.

Rzecznicy Dyscyplinarni wybrani przez Zarząd Główny, tworzą Główne Kolegium Rzeczników. Rzecznicy powołani po od 3 do 7 w Oddziałach – tworzą Terenowe Kolegia Rzeczników.

§ 46.

Uchwałę o zmianach w strukturze terytorialnej sądów terenowych podejmuje na plenarnym posiedzeniu Naczelny Sąd Dziennikarski.

§ 47.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb postępowania przed sądami dziennikarskimi określa Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 48.

Sędzia dziennikarski lub rzecznik, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji. Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje odwołanie ukaranego sędziego lub rzecznika.