Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział XII – Fundusze Stowarzyszenia

§ 63.

Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie,

b) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez SDRP na podstawie odrębnych zezwoleń,

c) dywidendy z udziałów w spółkach,

d) dochody z nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu SDRP,

e) dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych,

f) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

g) wpływy z działalności statutowej.

§ 64.

Działalność finansowa Stowarzyszenia opiera się o uchwalony przez ZG na każdy rok kalendarzowy plan dochodów i wydatków SDRP. Organem doradczym Prezydium ZG w sprawach ekonomiczno-finansowych jest Komisja Ekonomiczna, która opiniuje projekty wniosków, uchwał i decyzji Prezydium ZG w sprawach gospodarki oraz działalności finansowej Stowarzyszenia.

§ 65.

Fundusz Pośmiertny tworzą składki członkowskie, nie podjęte kwoty zasiłków pośmiertnych oraz wszelkie nadzwyczajne wpłaty przeznaczone na ten cel. Uczestnikami Funduszu Pośmiertnego są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Członkami Funduszu mogą być także dziennikarze nie zrzeszeni w SDRP. Funduszem Pośmiertnym zarządza Komitet Funduszu Pośmiertnego na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd Główny. Komitet składa się z 7 członków.

§ 66.

W miarę potrzeb Zarząd Główny powołuje na wniosek Prezydium ZG inne fundusze celowe i ich 2-5 – osobowe zarządy.

§ 67.

Kluby Twórcze oraz ich sekcje mają prawo do dysponowania funduszami powstałymi ze źródeł innych niż dotacje Zarządu Głównego. Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna mają obowiązek kontroli gospodarowania tymi funduszami.

§ 68.

Wszelkie akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego podpisują w Zarządzie Głównym przewodniczący ZG (wiceprzewodniczący ZG) albo sekretarz generalny oraz skarbnik; w Zarządzie Oddziału – przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik Oddziału.

Uprawnienia te mogą być przenoszone odpowiednio przez Prezydium ZG lub Zarząd Oddziału na inne osoby w zakresie powierzonych im funkcji.

§ 69.

  1. Za zarządzanie majątkiem ponosi odpowiedzialność Zarząd Główny SDRP. W imieniu Zarządu Głównego występuje Sekretarz Generalny i Skarbnik ZG.
  2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie Sekretarza Generalnego ZG SDRP i Skarbnika ZG SDRP. W przypadku niemożności podjęcia wspomnianych czynności przez jedną z wymienionych osób wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch upełnomocnionych osób ze składu Prezydium ZG, w tym Sekretarza Generalnego ZG SDRP lub Skarbnika ZG SDRP.