Członkostwo

1. Kto może zostać członkiem SD RP?

Członkiem SD RP może zostać obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, który:

 • jest dziennikarzem lub prasoznawcą i którego zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej lub prasoznawczej w prasie, radiu, telewizji lub w internecie;
 • legitymuje się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie stanowi dla niego zasadniczego środka utrzymania;
 • jest rzecznikiem prasowym i spełnia warunki opisane w Statucie SD RP;
 •  jest dziennikarzem emerytem lub rencistą;
 • przez 10 lat spełniał warunki opisane w Statucie i uzyskał zgodę Zarządu Głównego.

Zarząd Główny na wniosek Prezydium może nadać godność członka honorowego SD RP za wybitne zasługi dla dziennikarstwa polskiego.

2. Kandydat powinien:

1. Na formularzu deklaracji członkowskiej złożyć prośbę o przyjęcie do Stowarzyszenia.

2. Wypełnić deklarację członkowską, w której powinny znaleźć się:

 • rekomendacje dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia;
 • opis przebiegu pracy dziennikarskiej;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w redakcji; przy czym osoba, która nie jest etatowym pracownikiem żadnej redakcji powinna przedłożyć dokumentację potwierdzającą jej aktywność dziennikarską.

3. Złożyć deklarację członkowską w biurze Zarządu Oddziału SD RP w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 37 (w sekretariacie Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych MARCHOŁT), dołączając do niej dwa zdjęcia legitymacyjne oraz uiścić opłatę w wysokości 45 złotych za legitymację członkowską.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Oddziału.

Jeśli Zarząd podejmie decyzję odmowną, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. Prawa i obowiązki:

Członkowie SD RP mają prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 •  korzystania ze świadczeń i pomocy SD RP;
 • posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia podczas wykonywania pracy dziennikarskiej.

Obowiązkiem członków SD RP jest:

 • postępowanie zgodne ze Statutem, Dziennikarskim Kodeksem Obyczajowym, regulaminami i uchwałami SD RP;
 • czynne uczestniczenie w pracach SD RP;
 • opłacanie składek członkowskich.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

 • dla dziennikarzy pracujących: 15 złotych;
 • dla emerytów, rencistów i bezrobotnych : 6 złotych.

4. Reaktywacje członkowskie:

Na archiwalnej stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach, pod linkiem http://sdrp.katowice.pl/2013/05/21/uchwala-zg-rp-z-18-kwietnia-2013-r-w-sprawie-przywracania-czlonkostwa znajduje się uchwała Nr 3/04/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP,  do której dołączone jest Pismo o reaktywację członkostwa