Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest organizacją zawodową i twórczą.

§ 2.

SDRP, jako organizacja samodzielna i samorządna, działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytu­cję RP, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, prawo prasowe oraz prawa o stowarzyszeniach. SDRP posiada osobowość praw­ną.

§ 3.

Terenem działania SDRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

SDRP może tworzyć jednostki organizacyjne, a w szczególności oddziały, kluby i zespoły. Oddziały terenowe mogą posiadać na mocy uchwały ZG SDRP osobowość prawną.

§ 5.

SDRP ma prawo używania odznak i pieczęci, zgodnie z obo­wią­zującymi w tym zakresie przepisami.