Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział IV – Władze SDRP

§ 17.

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Naczelny Sąd Dziennikarski.
 2. Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest Prezydium.
 3. Statutowymi organami Zarządu Głównego są:
  1. Rada Klubów Twórczych,
  2. Rada Zespołów Starszych Dziennikarzy,
  3. Główne Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych.
 4. Organem wykonawczym Prezydium ZG jest Sekretariat.

§ 18.

 1. Terenowymi władzami SDRP są:
  1. Walne Zebranie Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  4. Terenowy Sąd Dziennikarski.
 2. Statutowymi organami terenowymi SDRP są Terenowe Kolegia Rzeczników Dyscyplinarnych.
 3. Organem wykonawczym Zarządu Oddziału jest Prezydium ZO.
 4. Władzami Zespołu Starszych Dziennikarzy są:
  1. Walne Zebranie Członków Zespołu,
  2. Zarząd Zespołu.

§ 19.

1. Kadencja wszystkich władz SDRP wybranych przez Zjazd Delegatów i Walne Zebrania Oddziałów trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Tę samą funkcję z wyboru we władzach naczelnych Stowarzyszenia można pełnić jedynie przez dwie kolejne kadencje.

2. Członek SDRP nie może pełnić równocześnie więcej niż dwu funkcji we władzach SDRP.

3. Do władz wchodzą kandydujący na liście w kolejności otrzymanych głosów.

4. Na członków władz naczelnych mogą kandydować tylko delegaci na Zjazd. Dopuszcza się kandydowanie do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego do 50% osób spoza grona delegatów.

5. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów odbywają się w I terminie z udziałem 50% plus jeden członków, lub w II terminie z udziałem obecnych i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 20.

Ukonstytuowanie się nowowybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od wyboru a ich organów statutowych w ciągu dwóch miesięcy.

§ 21.

 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
  1. ustania przynależności do SDRP,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. wystąpienia obiektywnych okoliczności unie­moż­li­wia­jących pełnienie funkcji.
 2. Członkowie władz SDRP mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli:
  1. bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w 3 ko­lej­nych posiedzeniach danego organu,
  2. bez ważnych przyczyn nie biorą udziału co najmniej przez 6 miesięcy w powierzonych im pracach danego organu.
 3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza oraz podejmuje decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji – organ tych władz, którego członkiem jest zainteresowany. W przypadkach spornych decyzje podejmuje Naczelny Sąd Dziennikarski, do którego zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 4. W przypadku ustąpienia członka władz w toku kadencji, skład osobowy tych władz (ZG, GKR, NSD) jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymanych głosów. Dokooptować można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej statutem.

§ 22.

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz SDRP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne, chyba że 1/4 uprawnionych zażąda tajnego głosowania.