Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział X – Kluby Twórcze

§ 57.

Podstawową formą urzeczywistnienia przez SDRP zadań wynika­jących z twórczego charakteru organizacji i różnorodności dzien­nikarzy jest działalność Klubów Twórczych.

§ 58.

Kluby Twórcze mają charakter otwarty dla wszystkich dziennikarzy, członków SDRP i zaproszonych gości.

§ 59.

Zadaniem Klubów Twórczych jest:

  • rozwijanie różnych form twórczości dziennikarskiej, stwarzanie swym członkom warunków dla wzbogacania wiedzy z danego zakresu poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, organizowanie dyskusji problemowych i warszta­to­wych a także konferencji, sympozjów, wyjazdów terenowych i zagranicznych, itp. Kluby stanowią platformę wymiany poglądów środowisk dziennikarskich z przedstawicielami różnych dziedzin życia publicznego.
  • prowadzenie, we współpracy z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doszkalaniem dziennikarzy, szkolenia problemowego i warsztatowego.

§ 60.

  1. Kluby Twórcze mogą mieć charakter ogólnopolski i terenowy. Tworzone przez grupy dziennikarzy za zgodą Zarządu Głównego (kluby o charakterze ogólnopolskim) i za zgodą Zarządu Oddziału (kluby terenowe) są jednostkami regulaminowymi.
  2. W miarę potrzeby kluby mogą powoływać sekcje problemowe oraz terenowe. Działalność Klubów Twórczych oraz Rady Klubów w szczegółach określa regulamin.
  3. Pracą Klubu kieruje Zarząd, wybrany na Walnym Zebraniu członków Klubów.
  4. Współpracę Klubów, przy stałej pomocy sekretarza ZG koordynuje Rada Klubów Twórczych, złożona z ich przewodniczących. Rada zbiera się co najmniej raz w roku celem uzgodnienia planu pracy. Rada wybiera ze swego grona Prezydium.
  5. Kluby są samodzielne, mogą stanowić zasady działania, system wyborczy wedle woli swych członków.