Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział XI – Zespoły

§ 61.

Dziennikarze mogą grupować się w koła redakcyjne, zespoły międzyredakcyjne, środowiskowe lub terenowe. Udział w kołach i zespołach jest dobrowolny, a ich działalność koordynują Zarządy Oddziałów. Wybrani przez koła lub zespoły delegaci, o których mowa w § 52 mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Oddziału.

§ 62.

  1. Dziennikarze, członkowie SDRP po przejściu na emeryturę lub rentę mogą tworzyć Zespoły Starszych Dziennikarzy. Decyzję o ich powołaniu podejmują Zarządy Oddziałów. Przynależność do ZSD jest dobrowolna.
  2. Pracą Zespołu kieruje Zarząd, wybrany na pierwszym zebraniu Zespołu. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Zespół Starszych Dziennikarzy wobec władz Oddziału.
  3. Współpracę Zespołów Starszych Dziennikarzy koordynuje Rada Zespołów Starszych Dziennikarzy.
  4. Regulamin Zespołów Starszych Dziennikarzy określa zasady działalności zespołów oraz rady, a także jej skład, sposób wyboru i kompetencje.
  5. Zespoły Starszych Dziennikarzy reprezentowane wobec władz SDRP przez Radę ZSD są samodzielne i są jednostkami regulaminowymi.