Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział XIII – Zmiana Statutu i Rozwiązanie SDRP

§ 70.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 71.

  1. Rozwiązanie SDRP może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania
  2. Uchwała o rozwiązaniu SDRP określi również cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.