Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 6.

Celem SDRP jest:

 • wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej,
 • ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, tym zbio­rowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • troska o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego,
 • dbałość o rzetelność i etykę zawodową dziennikarzy.

§ 7.

Dla realizacji powyższych celów SDRP:

 1. Inspiruje i wspiera działalność wszystkich ogniw stowarzyszenia dotyczącą zwłaszcza warunków pracy i płacy oraz pobudzania twórczości.
 2. Reprezentuje zrzeszonych dziennikarzy wobec władz państwowych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarstwa sprawach.
 3. Zapewnia pomoc prawną – w tym procesową swym członkom w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.
 4. Wykorzystuje doświadczenia starszych dziennikarzy i otacza szacunkiem weteranów pracy dziennikarskiej.
 5. Opiekuje się młodą kadrą dziennikarską, pomaga jej w roz­wo­ju i awansie zawodowym.
 6. Organizuje samopomoc koleżeńską.
 7. Współpracuje z władzami państwowymi, instytucjami, stowa­rzyszeniami dziennikarskimi i wszystkimi stowarzyszeniami twór­czymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecz­nymi przy budowie modelu prasy i ochrony zawodu dziennikar­skiego.
 8. ściśle współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie ochrony interesów pracowniczych, a w szczególności wyraża stano­wisko wobec zwolnień z pracy dziennikarzy.
 9. Przedstawia stanowisko Stowarzyszenia w toku wszystkich prac legislacyjnych związanych z zawodem dziennikarskim oraz w pracach nad stanowieniem warunków pracy i płacy, w tym układów zbiorowych i zakładowych pracy, jak i w kontroli ich wykonania.
 10. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami dziennikarzy oraz z innymi zagranicznymi organizacjami, działa na forum międzynarodowym poprzez m.in. organizowanie i popieranie wy­miany międzynarodowej w zakresie zawodowym, kulturalnym i wy­poczynkowym.
 11. Przyznaje stypendia Stowarzyszenia oraz występuje o objęcie pomocą stypendialną przez państwo i organizacje społeczne.
 12. Wysuwa kandydatury do odznaczeń i nagród.

§ 8.

 1. SDRP może wraz z innymi stowarzyszeniami lub innymi osobami prawnymi założyć związek stowarzyszeń.
 2. SDRP może należeć do organizacji międzynarodowych.

§ 9.

W razie naruszenia uprawnień i interesów dziennikarzy oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych – SDRP może, w sposób zgodny z przepisami prawa, podejmować akcje protestacyjne.