Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział VII – Główna Komisja Rewizyjna

§ 35.

  1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym SDRP.
  2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  3. Członkowie GKR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SDRP.
  4. Szczegółowy zakres i tryb działania GKR określa regulamin przyjęty przez Zjazd Delegatów.

§ 36.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola wykonania uchwał Zjazdu Delegatów.
  2. Kontrola całokształtu finansowo-gospodarczej działalności SDRP nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy.
  3. Występowanie do Zarządu Głównego z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
  4. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego.
  5. Ustalanie wytycznych do regulaminów komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.

§ 37.

Główna Komisja Rewizyjna uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Głównego o zmianę wysokości składki członkowskiej.