Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział IX – Oddziały Stowarzyszenia

§ 49.

Oddziały Stowarzyszenia działają na terenie całego kraju.

§ 50.

 1. Zarząd Główny może w drodze uchwały powołać, połączyć lub zlikwidować Oddział SDRP.
 2. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 50 członków SDRP pracujących na danym terenie.
 3. W uchwale o powołaniu lub połączeniu Oddziałów określa się siedzibę władz Oddziału, teren jego działalności.

§ 51.

Do zadań Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi po wysłuchaniu jego sprawozdania oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej.
 2. Wysłuchanie informacji Terenowego Sądu Dziennikarskiego.
 3. Uchwalenie wytycznych całokształtu działalności Oddziału.
 4. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Terenowego Sądu Dziennikarskiego, przewodniczącego Terenowego Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych, wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
 5. Rozpatrzenie wniosków, które mają być zgłoszone na Zjazd Delegatów.

§ 52.

 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 4 lata. Termin Walnego Zebrania wraz z porządkiem dziennym podaje się do wiadomości członków na 10 dni wcześniej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Ponadto Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Oddziału.
 3. Jeżeli ze względu na dużą liczbę członków Oddziału nie ma możliwości odbycia Walnego Zebrania w pełnym składzie członków, Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o zebraniach w grupach środowiskowych – wybierających delegatów na Walne Zebranie. Prawo do głosowania nad uchwałami i czynne prawo wyborcze posiadają w takim przypadku wyłącznie delegaci wybrani w grupach środowiskowych w głosowaniu tajnym i proprcjonalnym do ilości członków. Proporcje ustala uchwałą Zarząd Oddziału. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu wraz z udziałem w dyskusji, a także bierne prawo wyborcze posiada każdy członek Oddziału.

§ 53.

 1. Maksymalną liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zebranie Oddziału.
 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Przewodniczący, 2 zastępców Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.

§ 54.

 1. Zarząd Oddziału ma prawo, zgodnie z delegacją Zarządu Głównego a pod nadzorem Sekretarza Generalnego, prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych zezwoleń. W przypadku uzyskania przez Oddział osobowości prawnej Zarząd Oddziału ponosi całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
 2. Zarząd Oddziału, z upoważnienia Zarządu Głównego a pod nadzorem Sekretarza Generalnego, zarządza wydzielonym majątkiem SDRP, w szczególności w sprawach bieżącej gospodarki finansowej.
 3. Zarząd co dwa lata zwołuje zebranie członków Oddziału, na którym składa informację ze swojej działalności; do informacji ustosukowuje się Komisja Rewizyjna. W dużych oddziałach zebrania odbywają się w środowiskach.
 4. Zarząd powołuje rzeczników dyscyplinarnych.
 5. Na posiedzenia Zarządu Oddziału są zapraszani przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego oraz Kolegium Rzeczników.
 6. Zakres uprawnień i obowiązków Prezydium Zarządu Oddziału określa Zarząd Oddziału.

§ 55.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności Oddziału, zwłaszcza jego działalności finansowo-gospodarczej, conajmniej jeden raz na 6 miesięcy.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
 4. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 56.

W przypadku ustąpienia członka władz Oddziału w toku kadencji stosuje się § 21 ust 4 odpowiednio.