Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział VI – Zarząd Główny

§ 29.

Zarząd Główny jako organ przedstawicielski jest najwyższą władzą SDRP w okresie między Zjazdami Delegatów i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów.

§ 30.

 1. Zarząd Główny składa się z 40 członków wybranych na Zjeździe oraz przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia. Szczegółowy tryb wyboru określa regulamin Zjazdu Delegatów.
 2. W trakcie trwania kadencji Zarząd Główny odwołuje tych członków ZG, którzy przestali pełnić funkcję przewodniczących Oddziałów i powołuje w ich miejsce – w skład ZG – nowych przewodniczących tych oddziałów.
 3. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 31.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie SDRP i działanie w jego imieniu.
 2. Uchwalanie planu dochodów i wydatków SDRP i wysokości składek członkowskich.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych wraz z określeniem ich osobowości prawnej.
 5. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zjazdu Delegatów.
 6. Uchylanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami ZG.
 7. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutu. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Oddziału.

§ 32.

Zarząd Główny:

 1. Wybiera i odwołuje 9-osobowe Prezydium, w tym: Przewodniczącego ZG SDRP, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika oraz 4 dalszych członków Prezydium. Zarząd Główny określa funkcje, które mogą być łączone z zatrudnieniem przez SDRP.
 2. Wybiera i odwołuje przewodniczącego i członków Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych.
 3. Powołuje na wniosek Prezydium ZG Komisję Ekonomiczną, Komitet Funduszu Socjalnego, Komitet Funduszu Pośmiertnego, na którego wniosek może określić wysokość składki przeznaczonej na ten Fundusz oraz inne komisje lub komitety – zgodnie z potrzebami.
 4. Podejmuje decyzje o przynależności do organizacji międzynarodowych.

§ 33.

Do zadań Prezydium ZG SDRP, jako organu wykonawczego Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym przez ZG regulaminem Prezydium, a także z wytycznymi ZG – i pod jego kontrolą.
 2. Reprezentowanie SDRP w zakresie przewidzianym przez regulamin Prezydium ZG.
 3. Występowanie w obronie zawodowych praw dziennikarzy, a także socjalno-bytowych spraw, aż do organizowania akcji protestacyjnych – w sytuacjach przewidzianych w § 9 Statutu.
 4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków SDRP (w rozumieniu § 16).
 5. Powoływanie Zarządu Kasy Samopomocy Koleżeńskiej.
 6. Powoływanie sekretarzy ZG, naczelnego redaktora periodyku SDRP oraz dyrektorów jednostek gospodarczych.

§ 34.

 1. Prezydium ZG kieruje całokształtem spraw gospodarczych, zawieraniem związanych z tym umów, wykonuje plan dochodów i wydatków Stowarzyszenia.
 2. Prezydium powołuje i odwołuje pełnomocnika koordynującego działalność gospodarczą.
 3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.