Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział V – Zjazd Delegatów

§ 23.

 1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą SDRP i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczo-wyborczy, zwoływany jest przez Zarząd Główny co 4 lata.

§ 24.

W Zjeździe Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Oddziałów, proporcjonalnie do ilości członków. Proporcje ustala Uchwałą Zarząd Główny. W Zjeździe Delegatów uczestniczą bez prawa głosowania nie będący delegatami członkowie naczelnych władz SDRP członkowie honorowi i zaproszeni goście.

Mandat delegata trwa przez okres kadencji władz.

§ 25.

 1. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów i Zarządy Oddziałow z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwala Zarząd Główny na zebraniu, na którym podejmuje uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej SDRP, powołując równocześnie Komisję Zjazdową
 3. Każdy członek SDRP może zgłaszać wnioski na piśmie do Komisji Zjazdowej przynajmniej na 15 dni przed Zjazdem. Wnioski zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków.

§ 26.

 1. Zjazd Delegatów władny jest podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to w sytuacji określonej w § 68.
 2. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 27.

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 1. Ustalenie głównych kierunków działania SDRP na okres kadencji.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.
 3. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez naczelne i terenowe władze lub poszczególnych członków SDRP.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia, Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego oraz regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Dziennikarskiego, Rzeczników Dyscyplinarnych i Zjazdu Delegatów.
 6. Nadawanie godności Prezesa Honorowego SDRP.
 7. Wybór władz naczelnych SDRP:
  1. 40 członków Zarządu Głównego,
  2. 9 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. 15 członków Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SDRP i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu Delegatów.

§ 28.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków SDRP
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.