Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Rozdział III – Członkowie (ich prawa i obowiązki)

§ 10.

 1. Członkowie SDRP są zwyczajni i honorowi.
 2. Członkami zwyczajnymi SDRP mogą być:
  1. Dziennikarze i prasoznawcy, obywatele polscy, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywana co najmniej od dwu lat praca dziennikarska (lub prasoznawcza) w prasie, radiu i telewizji, a także dziennikarze – emeryci i renciści.
  2. Osoby legitymujące się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla nich zasadniczym środkiem utrzymania.

§ 11.

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Oddziału na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków SDRP. W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 12.

Krajowy Zjazd Delegatów może – na wniosek Zarządu Głównego – nadać godność członka honorowego SDRP za wybitne osiągnięcia dziennikarskie lub za zasługi dla dziennikarstwa polskiego. KZD może nadać godność Prezesa Honorowego długoletniemu Prezesowi SDRP. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

§ 13.

Członkowie mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. Korzystania ze świadczeń, pomocy i urządzeń SDRP.

§ 14.

Obowiązkiem członków jest:

 1. Postępowanie zgodnie ze statutem, DKO, regulaminami i uchwałami SDRP.
 2. Branie czynnego udziału w pracach SDRP.
 3. Opłacanie składek członkowskich.

§ 15.

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. śmierci.
 2. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 3. Skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek określonych przez Zarząd Główny przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
 4. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego.
 5. Utraty zdolności do czynności prawnych.
 6. Odejścia na stałe od zawodu przy stażu poniżej 20 lat.

§ 16.

Uchwałę o skreśleniu i ewentualnym reaktywowaniu praw członka podejmuje Zarząd Oddziału. Od uchwały służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.