NIK: umowa PAŻP z TV Republika działaniem niegospodarnym

NIK wskazuje, że umowa PAŻP z Telewizją Republika nie była realizowana w sposób prawidłowy

Zakup przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej czasu antenowego w Telewizji Republika był działaniem niegospodarnym, bo wybór telewizji o oglądalności 0,2 proc. nie zapewniał możliwości dotarcia z przekazem do dużej liczby odbiorców – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

PAŻP w maju 2021 roku zawarła z Telewizją Republika umowę na koprodukcję 10 odcinków audycji „Biznes Polska” długości 20 minut każdy oraz sprzedaż czasu antenowego na emisję premierową i powtórkową każdego z nich. Jak wskazuje NIK, odcinki miały być poświęcone zmianom przepisów dotyczących odbywania lotów dronami i emitowane w cyklu cotygodniowym do końca 2021 roku.

Zakup czasu w TV Republika „niegospodarnym działaniem”

Wartość umowy wyniosła 738 tys. zł, z czego PAŻP zaliczkowo zapłaciła 246 tys. zł. NIK w raporcie z kontroli podała, że według stanu na 7 grudnia wyemitowano dwa premierowe odcinki audycji i dwie powtórki.

NIK uznała, że zakup czasu w Telewizji Republika „był działaniem niegospodarnym, albowiem wybór telewizji o oglądalności 0,2% nie dawał wystarczającego prawdopodobieństwa dotarcia do docelowej grupy odbiorców”.

NIK wskazuje również, że umowa zawarta z nadawcą nie była realizowana w sposób prawidłowy. Dwa wyemitowane odcinki audycji nie trwały 20 minut, tylko odpowiednio 14 minut i 10 sekund oraz 13 minut i 32 sekundy.

Umowa nie chroniła interesów PAŻP

„Agencja w toku kontroli poinformowała NIK o zawarciu aneksu do umowy przedłużającego realizację umowy do końca lutego 2022 r. i przewidującego emisję dodatkowego odcinka audycji celem pełnego wykorzystania zakupionego czasu antenowego” – czytamy w raporcie.

Zdaniem NIK umowa nie chroniła również należycie interesów PAŻP w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. „Zawarte w umowie zastrzeżenie kary umownej zostało ograniczone wyłącznie do sytuacji rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Telewizji Republika SA. Takie zastrzeżenie nie zabezpieczało interesu PAŻP, albowiem nie przewidywało kar za opóźnienie w realizacji kampanii, nieudostępnienie czasu w paśmie najwyższej oglądalności czy za wyemitowanie audycji o czasie krótszym niż wynika to z zawartej umowy” – uważa Izba.