Sienkiewicz: tantiemy z internetu w ustawie prawo autorskie

– Implementujemy prawo do korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do ustawy prawo do pobierania tantiem dla twórców i wykonawców audio-wideo – powiedział minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Dodał, że ustawa trafi do Sejmu w ciągu dwóch-trzech tygodni.

„Polska jest ostatnim krajem, który nie implementował prawa unijnego i sytuacja wygląda tak, że rok temu – mimo już półrocznego opóźnienia – rząd Mateusza Morawieckiego zablokował dalszą możliwość implementacji tego prawa, co spowodowało skargi Komisji (Europejskiej – PAP) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co z kolei powodowało i powoduje nadal bardzo poważne ryzyko kar dziennych, jakie mogą być nałożone na Polskę w wyniku braku implementacji” – wyjaśnił szef resortu kultury.

Bartłomiej Sienkiewicz wyjaśnił, że „ten kontekst jest konieczny”, aby powiedzieć o nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „10 stycznia był ostatni termin, w którym mogliśmy formalnie dać projekt, że chcemy zrobić tę implementację” – mówił. „To było dosłownie nie cały miesiąc po objęciu rządów – tak, że ten pierwotny projekt dla nas oznaczał przede wszystkim spełnienie tego warunku: zdążenia na 10 stycznia” – wyjaśnił.

Jesteśmy świadomi zmian technologicznych i zwyczajów widzów❗Po konsultacjach społecznych wprowadzamy do ustawy tantiemy dla twórców z Internetu❗ Chcemy tworzyć przewidywalne i transparentne warunki dla rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce. 📽🎶 Wspólnie z twórcami otworzymy… pic.twitter.com/9s5yB0JJXT

— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) February 29, 2024

Ministerstwo Kultury przedstawi projekt prawa autorskiego

„Zaczęły się potem konsultacje. Było dla nas raczej oczywiste, że finał tych konsultacji jest równoznaczny z ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań ustawowych. Ten dzień przypada dzisiaj. Dzisiaj zakończyły się wszystkie konsultacje zarówno międzyrządowe, jak i te, które były prowadzone przez Departament Prawa Autorskiego i Filmu w MKiDN” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.

„Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie” – podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Przypomniał, że „w międzyczasie od 10 stycznia ta sprawa stała się przedmiotem gorącej dyskusji społecznej”. „Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące artystów, a także i sami artyści stworzyli jednolity front domagający się po prostu praw autorskich na gruncie prawa europejskiego. W trakcie konsultacji nie rozstrzygaliśmy od tego czasu, jaki będzie ostateczny kształt ustawy” – mówił. „Do czasu zakończenia całego tego procesu, nie wypowiadaliśmy się, jaki będzie jego finał” – zaznaczył szef resortu kultury.

„Dzisiaj mogę powiedzieć, że finał już jest znany, ale też chcę powiedzieć o dodatkowym elemencie, a mianowicie o taktyce legislacyjnej – jeśli tak to możemy nazwać” – powiedział. „Mam nadzieję, że najdalej za dwa tygodnie do trzech to nowe prawo pójdzie do parlamentu. Chcemy uzyskać w finale sytuację w Sejmie, w której rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem” – podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Polska do tej pory nie wdrożyła dyrektyw dotyczących praw autorskich

Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw opublikowano 15 lutego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracując nad nowym projektem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zdecydowało się wykreślić zapisy o tantiemizacji na rzecz twórców utworów publikowanych w Internecie, np. na platformach streamingowych. W czwartek minister Sienkiewicz poinformował o zakończeniu konsultacji społecznych nowelizacji prawa autorskiego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2019 r. – dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy „satelitarno-kablowej II”), a także dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (dyrektywy „Digital Single Market”, zwanej „dyrektywą DSM”).

W projekcie nowelizacji ustawy zaznaczono, że implementacja tych dyrektyw do prawa krajowego nastąpi poprzez odpowiednie zmiany w trzech ustawach: w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Termin implementacji obydwu dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r., ale Komisja Europejska dopiero 4 czerwca 2021 r. opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania art. 17 „dyrektywy DSM” przez ustawodawców krajowych.

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przypomniano, że „prace nad dyrektywą SATCAB II rozpoczęły się we wrześniu 2016 r. i stanowiły element szerszej strategii związanej z modernizacją przepisów unijnych dotyczących prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym”. Celem implementacji unijnych dyrektyw jest utworzenie na gruncie prawa autorskiego warunków umożliwiających szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, z korzyścią dla użytkowników w całej Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich pozywa

1 lutego Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) poinformowało o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na zaniechaniu przyjęcia dyrektywy unijnej wprowadzającej tantiemy z Internetu. „W 2024 r. Polska jest już ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono jeszcze dyrektywy ws. prawa autorskiego” – podkreślono.

Jak wyjaśniło SFP, celem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych miało być „zagwarantowanie współtwórcom utworów audiowizualnych prawa do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia”. Oznaczałoby to, że twórcy za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi mogliby uzyskiwać tantiemy z tytułu wyświetlania filmów w Internecie, np. na platformach streamingowych.

Jak przypomniano, „projekt polskiego przepisu zapewniającego – zgodnie z wymogami prawa UE – twórcom filmowym tantiemy z Internetu został przygotowany w czerwcu 2022 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego”, a „prace nad projektem ustawy, który rząd miał przedstawić w Sejmie posuwały się do przodu”.

„W dniu 5 grudnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki spotkał się z ówczesnym szefem platformy Netflix (Reedem Hastingsem – PAP) na nieprotokołowanym spotkaniu, z którego nie sporządzono żadnych notatek. Trzy dni później Minister Cyfryzacji, a funkcję tę pełnił wówczas sam Premier, wniósł o zrezygnowanie z projektu przepisu, który państwo polskie było zobowiązane wprowadzić na podstawie przepisów prawa UE i który chroniłyby polskich twórców przed niesprawiedliwością i wyzyskiem serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix” – czytamy w informacji SFP.

Wiceszefowa MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus 22 lutego w Sejmie zapewniła: „jak najszybciej chcemy wprowadzić unijną dyrektywę ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym”.

„Priorytetem nas wszystkich w ministerstwie jest jak najszybsze wprowadzenie tej dyrektywy z bardzo prostego powodu. Lada moment, pod koniec marca, będzie wyrok TSUE, Komisji Europejskiej nakładający na Polskę olbrzymie kary za to, że ta dyrektywa nie została wprowadzona w 2019 roku, jak to było w innych krajach w Europie” – wyjaśniła Joanna Scheuring-Wielgus. „Te kary, niezależnie od tego, czy tę dyrektywę wprowadzimy czy nie, będą w wysokości ok. 33 mln zł” – poinformowała.

Wyjaśniła, że Belgia, Słowenia i Włochy wprowadziły tę dyrektywę z tantiemami. „Reszta krajów tego nie wprowadziła, tylko wprowadziły tę dyrektywę jeden do jednego” – powiedziała, dodając, że „ta dyrektywa nie dotyczy tylko i wyłącznie filmowców, ale dotyczy generalnie wszystkich twórców, niezależnie od tego, jakie dzieło wykonują, czyli również pisarzy, aktorów, dziennikarzy”. „Ważne jest, aby ją wprowadzić w tej postaci, w jakiej jest” – podkreśliła wiceminister kultury.

Joanna Scheuring-Wielgus wyjaśniła, że „rzeczywiście w tej dyrektywie i w tym projekcie (nowelizacji ustawy – PAP) nie ma informacji na temat tantiem za usługi streamingowe”. Przypomniała, że „nigdy nie było tutaj, w Sejmie, przynajmniej od 2019 r., jak ta dyrektywa weszła w innych krajach, rzetelnej debaty na temat tantiem”. „W ministerstwie uważamy, że twórczość artystów – i w ogóle wspieranie naszych polskich twórców – nie może być sprowadzane tylko do tantiem. Musimy rozmawiać również o reinwestycjach, nowych systemach finasowania, ulgach podatkowych i oczywiście opłacie reprograficznej” – powiedziała.

Poinformowała, że praca w MKiDN została „rozpisana na dwa akty”. „Najpierw wprowadzamy tę dyrektywę unijną i ukrócamy kary, a w drugim kroku chcemy wprowadzić tantiemy, o których dziś rozmawiamy” – wyjaśniła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.