IV edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

Ruszyła IV edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Wybrane zostaną najlepsze prace poświęcone problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Do 20 września br. prace konkursowe zgłaszać mogą autorzy prac naukowych oraz instytucje i towarzystwa naukowe, a także autorzy materiałów dziennikarskich, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, oraz stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy.

W Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, socjolog i antropolog kultury, nagradzane będą prace naukowe oraz materiały dziennikarskie mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2019 lub 2018 r., praca powinna zostać opublikowana w języku polskim jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej; autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu 2020 r. lub w 2019 r.

W konkursie są przyznawane dwie nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł w dwóch kategoriach: praca naukowa oraz materiał prasowy/medialny. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez organizatorów. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorami Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody.