RPO: sprawozdanie Rady Języka Polskiego wskazuje, że TVP narusza ustawę o rtv

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara sprawozdanie Rady Języka Polskiego, z którego wynika, że paski w „Wiadomościach” są jednostronne, wskazuje, że Telewizja Polska działa z naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji. RPO chce, by do dokumentu odniósł się Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

75 proc. przeanalizowanych przez Radę Języka Polskiego pasków informacyjnych „Wiadomości” TVP nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną. „Wizja świata prezentowanego przez »Wiadomości« jest skrajnie jednostronna” – czytamy w sprawozdaniu Rady.

Jak zauważa RPO, ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że publiczna telewizja realizuje misję publiczną, oferując całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom programy, cechujące się pluralizmem, bezstronnością wyważeniem i niezależnością.

„Ze sprawozdania w sposób jednoznaczny wynika, że w zbadanym zakresie telewizja oferuje społeczeństwu przekaz nierzetelny i nieobiektywny” – napisał do przewodniczącego KRRiT Adam Bodnar.

Ustalenia Rady – jak zwraca uwagę RPO – oznaczają także, że dziennikarze telewizji publicznej nie realizują zapisanego w Prawie prasowym zadania polegającego na służbie społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. „Jeśli – tak jak twierdzi Rada Języka Polskiego w swoim sprawozdaniu – dziennikarze w zakresie objętym badaniem, dostarczają społeczeństwu przekaz nieobiektywny i nierzetelny, to naruszają obowiązki wynikające ze wskazanych przepisów Prawa prasowego” – napisał Adam Bodnar.

Rzecznik zwrócił się do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego o ustosunkowanie się do sprawozdania Rady Języka Polskiego w związku z tym, że Rada – zgodnie z konstytucją – stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.