Posłowie Kukiz’15 chcą zakazu wydawania gazet przez samorządy

Do Sejmu trafił projekt zmian prawa prasowego i ustaw o samorządzie terytorialnym, który zakłada zakaz wydawania tytułów prasowych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Autorem proponowanych zmian jest grupa posłów Kukiz’15.

Obecnie projekt poselski jest na etapie konsultacji i analiz. Jego twórcy podkreślają, że celem proponowanych zmian jest „zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które pod pozorami biuletynów informacyjnych w istocie stanowią narzędzie propagandy dla lokalnych władz”.

W ustawie o prawie prasowym jeden z artykułów miałby brzmieć: „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo”.

W ustawie o samorządzie gminy miałby zostać wprowadzony artykuł: „Zakazane jest publikowanie przez gminę lub zamawianie przez gminę publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek prezydenta, burmistrza, wójta lub ich zastępcy, starosty, marszałka województwa, członka zarządu starostwa lub województwa, radnego, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, posła lub senatora, a w okresie od zarejestrowania kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, sejmików województw, rad powiatów i gmin, prezydentów lub burmistrzów miast i wójtów do dnia wyborów – także wizerunków kandydatów w tych wyborach”. Te ograniczenia nie dotyczyłyby stron internetowych prowadzonych przez samorządy.

W maju rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że „niedopuszczalne jest łączenie przez samorządy funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy, gdyż jedno z jej zadań stanowi społeczna kontrola lokalnych władz”. Swoje uwagi  przesłał do ministra kultury Piotra Glińskiego. MKiDN informowało, że „należy zastanowić się nad nowymi regulacjami prawa prasowego, które wzmocnią pozycję prasy lokalnej, która będzie niezależna od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, a także będą zgodne z zasadą wolności prasy i innych środków masowego przekazu”.

Autorzy projektu zakładają, że zakaz będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.