ogłasza

Konkurs na Esej im. Wilhelma Szewczyka

Temat „Śląsk – między skansenem a nowoczesnością”

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 7.05.2018 r.

REGULAMIN

13 grudnia 2017 roku wojewoda śląski wydał zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy placu „Wilhelma Szewczyka” na „Marii i Lecha Kaczyńskich”.

Wilhelm Szewczyk był nie tylko jednym z najważniejszych regionalnych pisarzy, ale też jednym z kluczowych śląskich intelektualistów. Jego olbrzymi dorobek literacki, publicystyczny, dziennikarski – a także wieloletnia, wytrwała praca na rzecz rozwoju lokalnej kultury – sprawiają, że nie sposób myśleć o Śląsku, pomijając Wilhelma Szewczyka. Historia Śląska nie jest jednoznaczna, nie jest czarno-biała, i taka jest też historia Wilhelm Szewczyka. To jednak nie usprawiedliwia dokonywania zmiany nazwy ważnego placu w centrum Katowic bez konsultacji z mieszkańcami i po nocy. Nie zgadzamy się na taki tryb procedowania, który importowany jest na grunt naszego regionu. Z ulicy Wiejskiej, z polskiego Sejmu i Senatu.

Śląsk ciągle nie jest pewien swojej tożsamości – z jednej strony nieustannie boryka się ze swoim „czarnym”, przemysłowym wizerunkiem, z drugiej coraz wyraźniej widoczne są ambicje, by stać się innowacyjnym centrum kraju. Wydaje się jednak, że żadna z tych opowieści nie stała się dominująca, powodując swoisty stan zawieszenia, który – parafrazując Milana Kunderę – moglibyśmy nazwać nieznośnym ciężarem bytu. Innymi słowy, Śląsk ciągle nie przepracował swojej historii i nie wymyślił swojego modu vivendi w zmieniającej się gwałtownie rzeczywistości XXI wieku. A może właśnie w tym tkwi jego wartość? A może siłą Śląska zasadza się, paradoksalnie, na jego słabości i niechęci do wszelkich nadmiernie jednoznacznych narracji?

Nie rozstrzygając powyższych dylematów, jesteśmy przekonani, że Śląsk – dzisiaj – domaga się krytycznego namysłu nad samym sobą. Widać coraz wyraźniej, że bez rzetelnej, odrzucającej stereotypy i polityczne uproszczenia dyskusji, Śląsk nie wypracuje opowieści, dzięki której przyciągnie do siebie nowych, zwłaszcza młodych, mieszkańców. Dlatego uważamy, że to właśnie młodzi ludzie powinni zabrać głos w sprawie naszego regionu, że to właśnie oni powinni opowiedzieć o swoich obrazach Śląska.

Stąd więc propozycja konkursu na esej podejmujący opisaną wyżej tematykę. Patronem konkursu czynimy Wilhelma Szewczyka – pisarza, publicystę, regionalistę, niestudzonego propagatora Śląska. Jego życie znakomicie odzwierciedla skomplikowane losy naszego regionu, w których splatają się wielka miłość do małej ojczyzny, trudne wybory polityczne, nie zawsze dobre decyzje i tytaniczna praca na rzecz kultury lokalnej. Najważniejszymi celami konkursu są zatem, w tak zakrojonym kontekście, podjęcie krytycznej refleksji na temat Śląska i  – także nie pozbawione krytycyzmu – pielęgnowanie  pamięci o Wilhelmie Szewczyku.

I. Organizator Konkursu i Fundator Nagrody

 1. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem jest Stowarzyszenie BoMiasto, www.bomiasto.pl
 3. Fundatorem  Nagrody w Konkursie jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura.

II. Adresaci Konkursu

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 1. I kategoria – pełnoletni uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości, prowadzących działalność na terenie miasta Katowice.

III. Nagrody

Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 1000 zł

II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 500zł

III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 500 zł

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 1.03.2018 r. i trwać będzie do 7.05.2018 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

V. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem
  i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe
  (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca.
 6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8.06.2018 r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:

Grażyna Barbara Szewczyk – córka Wilhelma Szewczyka,

Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego,

Prof. Zbigniew Kadłubek – Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet  Śląski,

Prof. Maciej Tramer Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski,

Krzysztof Karwat, dziennikarz, naczelny kwartalnika „Fabryka Silesia”,

Jan Dziadul, dziennikarz tygodnika „Polityka”,

Dr Artur Madaliński filolog, krytyk literacki, wykładowca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,

Jarosław Makowski, publicysta, samorządowiec, członek stowarzyszenia BoMiasto.

 1. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.bomiasto.pl – 8.06.2018 roku.
 1. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
 2. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
 3. Rozstrzygnięcia Kapituły Konkursu są ostateczne.
 4. Uroczystość ogłoszenia laureata Konkursu oraz wręczania nagrody odbędzie się będzie na Placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach w drugiej połowie czerwca, przed zakończeniem roku szkolnego.
 5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystości.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych prac na własnych stronach internetowych, prezentacji w czasie gali wręczenia nagród oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Zgłaszając swoje prace do udziału w Konkursie, wszyscy jego Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania nominowanych, finalistów, laureata, przyznania, wręczenia, odbioru i rozliczenia nagrody. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich korekty.
 8. Nagroda zostanie wypłacona przez Biuro Poselskie Marka Plury, który od kwoty wypłaconej z tytułu przyznanej nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. We wszystkich szczegółowych kwestiach – także nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga i decyduje Kapituła Konkursu.

VI. Warunki techniczne 

 1. Zgłoszenie do konkursu musi zawierać:
 2. 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. plik oznaczony Jan_Kowalski_esej.doc),
 3. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj.
 4. podpisane oświadczenie dysponenta autorskich praw majątkowych, które stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,
 5. Podpisane oświadczenie autora pracy konkursowej, które stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu,
 6. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 15 tysięcy znaków ze spacjami i powinna być dostarczona na adres: esejdlaszewczyka@bomiasto.pl.
 7. Prace należy przekazywać w formatach odczytywanych przez system Office.
 1. Prace zgłoszone do Konkursu po terminie lub niespełniające innych powyższych wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.
 3. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i poddanie się jego postanowieniom w całości.
 4. Do Konkursu przyjmowane będą tylko prace nadesłane w postaci  wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
 5. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2018 roku.