Socrealizm w literaturze na Górnym Śląsku

Dr Katarzyna Kuroczka z wielką przyjemnością zaprasza na drugą już promocję swojej książki „Literatura światów planowanych. O prozie socrealistycznej na Górnym Śląsku” (Cieszyn 2017) połączoną z panelem dyskusyjnym na temat socrealizmu w literaturze na Górnym Śląsku.

Spotkanie odbędzie się 24 maja br. o godz. 17.00 w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział w Katowicach. Za pierwszym razem rozmowy o promowanej książce toczyły się w „stolicy” Górnego Śląska, tym razem do dyskusji dojdzie w „stolicy” Zagłębia Dąbrowskiego, bo i w tej części obecnego województwa śląskiego były umieszczone akcje socrealistycznych powieści, o których autorka pisze w swojej książce. Zapraszamy zatem wszystkich do Sosnowca!

Poniżej porządek spotkania:

Powitanie:

prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk (Rektor WSH) – politolog, medioznawca, specjalista w zakresie kreowania wizerunku, marketingu i komunikacji społecznej,

W dyskusji udział wezmą:

prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (UŚ) – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, literaturoznawca, harcmistrzyni,  znawczyni w szczególności dorobku twórczego Gustawa Morcinka, Kazimierza Gołby, Aleksandra Kamińskiego, Zofii Kossak i Juliana Przybosia, badaczka życia literackiego na Śląsku, poezji powstań śląskich i stanu wojennego, wojennych losów pisarzy śląskich, literatury dla młodego odbiorcy, literatury poświęconej górom oraz harcerstwu,

prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ) – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim, teoretyk i historyk literatury, prekursor literaturoznawczych badań mikrologicznych, członek Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia,

prof. dr. hab. Dariusz Rott (UŚ) – profesor w Uniwersytecie Śląskim, literaturoznawca, kulturoznawca i medioznawca, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych przy Bibliotece Śląskiej, wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach. Naukowo interesuje się m.in.: retoryką, dziennikarstwem i komunikacją społeczną, rzecznictwem prasowym i PR, komunikacją marketingową, komunikacją międzykulturową, historią literatury dawnej Polski, dziejami dawnej książki, piśmiennictwem polskim na Śląsku i podróżopisarstwem,

oraz autorka publikacji dr Katarzyna Kuroczka (dawniej: Bereta) – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, eseistka, krytyk literacki, poetka, prozaik, stypendystka Ministra Kultury (2014).

Moderacja rozmowy:

Maria Sztuka – dziennikarka, redaktorka miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”.