Stowarzyszenie Dziennikarzy RP w Katowicach

Znajdź na stronie

Kontakt

ul. Warszawska 37
40-010 Katowice

E-mail: sdrp.katowice@op.pl
Tel.: 32 253 07 38

Nr KRS: 0000344572

Sprawa Jarosława Ziętary

Sprawa Jarka Ziętary

Archiwum

Członkostwo

1. Kto może zostać członkiem SD RP?

Członkiem SD RP może zostać obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, który: 

 • jest dziennikarzem lub prasoznawcą i którego zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej lub prasoznawczej w prasie, radiu, telewizji lub w internecie;
 • legitymuje się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie stanowi dla niego zasadniczego środka utrzymania;
 • jest rzecznikiem prasowym i spełnia warunki opisane w Statucie SD RP;
 •  jest dziennikarzem emerytem lub rencistą;
 • przez 10 lat spełniał warunki opisane w Statucie i uzyskał zgodę Zarządu Głównego.

Zarząd Główny na wniosek Prezydium może nadać godność członka honorowego SD RP za wybitne zasługi dla dziennikarstwa polskiego.

2. Kandydat powinien:

1. Na formularzu deklaracji członkowskiej złożyć prośbę o przyjęcie do Stowarzyszenia.

2. Wypełnić deklarację członkowską, w której powinny znaleźć się:

 • rekomendacje dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia;
 • opis przebiegu pracy dziennikarskiej;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w redakcji; przy czym osoba, która nie jest etatowym pracownikiem żadnej redakcji powinna przedłożyć dokumentację potwierdzającą jej aktywność dziennikarską. 

3. Złożyć deklarację członkowską w biurze Zarządu Oddziału SD RP w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 1, dołączając do niej dwa zdjęcia legitymacyjne oraz uiścić opłatę w wysokości 40 złotych za legitymację członkowską.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Oddziału. 

Jeśli Zarząd podejmie decyzję odmowną, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. Prawa i obowiązki:

Członkowie SD RP mają prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 •  korzystania ze świadczeń i pomocy SD RP;
 • posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia podczas wykonywania pracy dziennikarskiej.

Obowiązkiem członków SD RP jest:

 • postępowanie zgodne ze Statutem, Dziennikarskim Kodeksem Obyczajowym, regulaminami i uchwałami SD RP; 
 • czynne uczestniczenie w pracach SD RP;
 • opłacanie składek członkowskich.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

 • dla dziennikarzy pracujących: 15 złotych;
 • dla emerytów, rencistów i bezrobotnych : 6 złotych.